Anunt concurs posturi

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L    I A Ş I

SPITALUL DE BOLI CRONICE „SFANTUL IOAN”TARGU FRUMOS
Str. Cuza Vodă, nr. 59, cod 705300,
Târgu Frumos – Iaşi – România
Telefon: Fax  0232-710845,
E-mail: sptgfrumos@yahoo.com
Site: www.spitaltargufrumos.ro

Aprobat,
Manager Oboroceanu Iulian

ANUNT

Spitalul de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos organizeaza in perioada 29.01.2016-04.02.2016, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

1 post asistent medical medicina generala debutant, studii PL, perioada nedeterminata;

4 posturi paznici II,  perioada nedeterminata.

1 post consilier juridic, norma ½, perioada nedeterminata.

 

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al regulamentului cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)are cetatenia romana, cetatenie a  altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;

  1. d) are capacitate deplina de exercitiu;
  2. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
  3. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs

g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

   Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs:

-pentru posturile de asistent medical debutant:

*diploma de scoala sanitara postliceala sau facultate de asistente medicale;

*experienta profesionala

-pentru posturile de paznic II:

*diploma scoala generala;

*experienta profesionala

*atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 (certificat calificare agent pază, atestat agent pază);

-pentru postul de consilier juridic gradul IA:

* diploma licenta in specialitate;

*6 ani si 6 luni vechime in specialitate;

 

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos, str. Cuza Voda nr.59, jud.Iasi si se va  organiza conform urmatorului calendar:

-30.12.2015-publicare anunt

11.01.2016-22.01.2016– intre orele 09.00-16.00-depunerea dosarelor de concurs la secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse umane ale Spitalului de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos;

25.01.2016-selectia dosarelor depuse;

26.01.2016-afisarea rezultatelor selectarii dosarelor la avizierul si pe site-ul spitalului cu mentiunea, “Admis” sau “Respins”;

27.01.2016-pana la ora 16.00, depunerea contestatiilor privind selectie dosare concurs;

28.01.2016– ora 16.00, solutionare contestatii si comunicarea rezultatelor finale selectie dosare;

29.01.2016– ora 10.00, sustinerea probei scrise;

01.02.2016, ora 16.00, afisarea rezultatelor probei scrise;

02.02.2016, ora 16.00, depunerea contestatiilor;

03.02.2016, ora 14.00,solutionare contestatii si  afisarea rezultatelor finale proba scrisa;

04.02.2016, ora 10.00, proba practica/interviul;

05.02.2016, ora 16.00, afisarea rezultatelor interviului/proba practica;

08.02..2016, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind rezultatul probei practice/interviu;

09.02.2016, ora 16.00, afisarea rezultatului contestatiilor si  afisarea rezultatului final la sediul spitalului si pe site-ul spitalului;

10.02.2016, ora 16.00, comisia de concurs inainteaza procesul verbal Consiliului de Administratie.

 

La interviu se vor prezenta candidatii care au obtinut minim 50 puncte la proba scrisa.

Pentru inscriere la concurs candidatii vor prezenta la sediul unitatii, str. Cuza Voda, nr.59, loc.Tg.Frumos, in pavilionul administrativ al spitalului, un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.cererea de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;

2.copia actului de identitate, copie certificate de nastere, copie certificat casatorie;

3.copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului;

4.copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.M, vizat pe anul 2016 (numai pentru postul de asistent medical);

5.copie dupa carnetul de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

6.cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (declaratia pe propria raspundere fiind valabila numai la selectia dosarelor, candidatul avand obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului);

7.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al canditatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

8.curriculum vitae.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Informatii si relatii suplimentare cu privire la desfasurarea concursului se pot obtine la sediul institutiei,  la numarul de telefon 0232/710 845, intre orele 08.00-16.00 sau pe site-ul www.spitaltargufrumos.ro

 

 

MANAGER,                                                                                                               AVIZAT,

Ec.Oboroceanu Iulian                                                                                             Resurse Umane


Documentație:

  • Bibliografie Consilier Juridic   descarca
  • Bibliografie Asistent Medical Generalist   descarca
  • Bibliografie Paznic   descarca