Concurs posturi

R O M Â N I A J U D E Ţ U L I A Ş I
SPITALUL DE BOLI CRONICE „SFANTUL IOAN”TARGU FRUMOS

Str. Cuza Vodă, nr. 59, cod 705300,

Târgu Frumos – Iaşi – România

Telefon: Fax 0232-710845,

E-mail: sptgfrumos@yahoo.com

ANUNT

Spitalul de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos organizeaza in perioada 12.08.2015-24.08.2015, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

2 posturi asistent medical medicina generala, perioada nedeterminata;

4 posturi infirmieri, perioada nedeterminata.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al regulamentului cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitati sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs

g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, ontra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs:

-pentru posturile de asistent medical:

*diploma de scoala sanitara postliceala sau facultate de asistente medicale;

-pentru posturile de infirmieri:

*diploma scoala generala.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos, str. Cuza Voda nr.59, jud.Iasi si se va organiza conform urmatorului calendar:

–21.07.2015-03.08.2015– intre orele 09.00-16.00-depunerea dosarelor de concurs la secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse umane ale Spitalului de Boli Cronice “Sfantul Ioan” Targu Frumos;

–04.08.2015-06.08.2015-verificarea dosarelor;

–07.08.2015-afisarea rezultatelor selectarii dosarelor la avizierul si pe site-ul spitalului cu mentiunea, admis sau respins;

–10.08.2015-pana la ora 16.00, depunerea contestatiilor privind dosarele respinse;

–11.08.2015– ora 14.00, comunicarea rezultatelor contestatiilor;

–12.08.2015– ora 10.00, sustinerea probei scrise;

–13.08.2015, ora 14.00, afisarea rezultatelor probei scrise;

–14.08.2015, ora 16.00, depunerea contestatiilor;

–17.08.2015, ora 14.00, afisarea rezultatelor contestatiilor;

–18.08.2015, ora 10.00, proba practica/interviul;

–19.08.2015, ora 14.00, afisarea rezultatelor interviului;

–20.08.2015, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind rezultatul probei practice/interviu;

–21.08.2015, ora 14.00, afisarea rezultatului contestatiilor;

–24.08.2015, ora 14.00, afisarea rezultatului final la sediul spitalului si pe site-ul spitalului;

–25.08.2015, ora 14.00, comisia de concurs inainteaza procesul verbal Consiliului de Administratie.

La interviu se vor prezenta candidatii care au obtinut minim 50 puncte la proba scrisa.

Pentru inscriere la concurs candidatii vor prezenta la sediul unitatii, str. Cuza Voda, nr.59, loc.Tg.Frumos, in pavilionul administrativ al spitalului, un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1.cererea de inscriere la concurs adresata managerului unitatii;

2.copia actului de identitate:

3.copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului;

4.copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.M, vizat pe anul 2015 (numai pentru postul de asistent medical);

5.copie dupa carnetul de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

6.cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (declaratia pe propria raspundere fiind valabila numai la selectia dosarelor, candidatul avand obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului);

7.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al canditatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

8.curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Informatii si relatii suplimentare cu privire la desfasurarea concursului se pot obtine la sediul institutiei, la numarul de telefon 0232/710845 sau pe site-ul www.spitaltargufrumos.ro

MANAGER,

Oboroceanu Iulian

 

Bibliografie si tematica asistent
descarca
 
Bibliografie infirmiera
descarca