Tarife decontate de CJAS IASI

Tarifele serviciilor decontate de CJAS IASI sunt stabilite prin Contractul-Cadru care

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor

medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 –

Anexele 10 și 11.

 

Nr.crt. Denumire compartiment Tarif contractat pe zi de spitalizare
1 Boli Cronice 198,29
2 Îngrijiri paleative 210,00