PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Pentru  implementarea  Regulamentului  Uniunii  Europene  nr.  2016/679  din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, denumit în continuare Regulament şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de  25  mai  2018,  vă  informăm  că  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  este realizată  doar  în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.

Care sunt datele cu caracter personal?

Orice informaţii privind o persoana fizica identificată sau identificabilă (persoană vizată); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau social;

Ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal?

Orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Care sunt categoriile de persoane fizice ale căror date pot fi prelucrate?

  • candidaţi la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituției;
  • persoane fizice având calitatea de beneficiari ai serviciilor publice furnizate de instituție;
  • persoane fizice având calitatea de contribuabili;
  • personalul angajat al instituţiei.
  • Pacientii internati/apartinatorii

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele de identificare, financiare, demografice, medicale sau alte date personale pe care le colectăm direct de la persoanele fizice sau din alte surse atunci când devin beneficiari al serviciilor publice/contribuabili/ personal angajat.

De ce prelucrează instituția noastră  date cu caracter personal?

Prelucrarea  datelor  cu caracter  personal  de către instituție, este realizată  doar în scopul îndeplinirii, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, a serviciilor publice, în condițiile legii.

Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor personale?

Comunicăm  aceste  date  către  autorităţi  publice, operatori, terţi  sau  împuterniciţi, astfel:

– Cu alte autorități publice locale și centrale;

Cu organele de control – CAS , DSP, ANAF, Curtea de Conturi, ITM, CASS, Casa de Pensii precum și alte organe sau agenții abilitate prin lege pentru realizarea operațiunilor de control;

– Cu instanțele judecătorești, cu Poliția Română sau cu executorii judecătorești;

Alte   instituţii   ale   statului   român  și/sau ONG  care   pot   furniza   informaţii   necesare   pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (UAT oraș Târgu Frumos)  şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

 

Cum sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani?

Datele cu caracter personal ale persoanelor sub 16 an vor fi prelucra numai dacă şi în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de părinte sau de titularul răspunderii părinteşti asupra acestei persoane.

Care este durata prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare și ulterior, potrivit cerințelor din politicile interne și în conformitate cu cerințele legale.

Care este durata de păstrare a datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi stocate atâta timp cât se cere prin lege. Daca nu există nici o cerință legală, atunci le vom stoca conform prevederilor Regulamentului și a Nomenclatorului arhivistic al instituției.

Care sunt drepturile persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Regulamentul  conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează  date personale astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi alte drepturi noi și anume:

Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către instituție.

Dreptul de acces la date – dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta.

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmite de către UAT oraș Târgu către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul la opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă, persoanele vizate.

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecție datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 

Regulamentul general privind protecția datelor stabilește un set unic de reguli destinate protejării mai eficiente a vieții private a persoanelor fizice de teritoriul Uniunii Europene. Principiile și regulile stabilite de Regulament privesc un drept fundamental al persoanei, dreptul la protecția datelor personale, garantat de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale ale UE și art. 16 al Tratatului UE.

La nivelul  instituției  a fost  numit  responsabilul  cu protecţia  datelor  personale conform Dispoziției nr. 670/28.11.2017 .

Responsabilul  pentru  Protecţia  Datelor  poate  fi contactat,  dacă  există  nelămuriri  cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei solicitări  la  sediul  nostru  din  Strada  Cuza Vodă, nr. 59, localitatea Târgu Frumos, județul Iași sau pe adresa de email sptgfrumos@yahoo.com, dpo@spitaltargufrumos.ro. Informaţiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le veţi putea găsi începând cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa www.spitaltargufrumos.ro.